||||| ยินดีต้อนรับเข้าสู่การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างบทเรียนออนไลน์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วย Moodle(ระยะที่ 1) โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม ห้องเรียนออนไลน์ของชาวฟ้าแดงตลอด 24 ชั่วโมง แหล่งการเรียนรู้ใหม่สำหรับนักเรียนในทศวรรตที่ 21 และโลกการสื่อสารแบบไร้พรมแดน |||||
moodle

  ข่าวและประกาศของเว็บ

  ยินดีต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างบทเรียนออนไลน์ด้วย moodle (ระยะที่ 1)ทุกท่าน

  by ภาณุพงศ์ ศุภอุดร -

  แจ้งคณะผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างบทเรียนออนไลน์ด้วย moodle (ระยะที่ 1)ทุกท่านให้เข้าอบรมระหว่างวันที่ 26-27 ตุลาคม 2565 ได้จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และเอกสารต่างๆก่อนเข้ารับการอบรม ดังนี้

  1. เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือโน้ตบุ๊ค พร้อมปลั๊กไฟ

  2. เอกสาร หรือไฟล์งานแผนการสอนอย่างน้อย 1 แผน

  3. ภาพถ่าย รูปภาพหรือสื่อประกอบการเรียนตามแผน

  4. ข้อสอบ หรือแบบฝึกหัดที่ใช้วัดผลประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้

  5. อื่นๆ ที่ใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้